Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten   Zoek Contact opnemen

Zoek in WBP

Contact met WBP

Wat is WBP?

WBP Tutorial

Implementatie

Hulpmiddelen

WBP Producten

Clipart

Artikelen

 

 

We Build People IN VOGELVLUCHT

Door Earl Creps
[ Zie ook de WBP Tutorial ]

 

We Build People....

Bijbels (naar boven)

De ideeŽn die in We Build People naar voren komen zijn niet nieuw. Om precies te zijn werden deze 2000 jaar geleden door Jezus onderwezen en zijn ze in de hele Bijbel terug te vinden. We Build People is simpelweg een manier om Jezusí instructies met betrekking tot het doel van de gemeente uit te voeren. Als u met We Build People aan de slag wilt, betekent dat dat u bereid bent buiten uw vertrouwde gebied te komen. Op die manier kan het onderwijs uit de Bijbel beter gestalte krijgen in uw bediening. Eťn van de belangrijkste taken van een voorganger die het We Build People model in zijn of haar gemeente wil implementeren, is het begeleiden van deze veranderingen.

Betrekt alle gemeenteleden erbij (naar boven)

Het kost tijd en geduld om uw bediening op een nieuwe manier op te zetten. Maar bovenal zijn er mensen voor nodig! Tijdens het proces zult u de kans hebben gemeenteleden te betrekken bij het implementeren van We Build People in uw gemeente. Deze fase mag niet overgeslagen worden. Hoewel een hand-out van uw preek en andere materialen zullen helpen uw gemeente vanaf de preekstoel te inspireren, kan We Build People niet alleen maar door aankondigingen en promotie vorm krijgen. U moet uw gemeenteleden helpen "mede-eigenaar" te worden van de Bijbelse ideeŽn achter We Build People. Ze moeten er medeverantwoordelijkheid voor gaan voelen, want anders zullen ze het zien als "weer iets anders waarvoor de voorganger ons probeert warm te laten lopen". De taak van de voorganger is de mensen erbij te betrekken.

Doelgericht (naar boven)

Eťn van de meest in het oog springende kenmerken van We Build People is de nadruk die wordt gelegd op specifieke doeleinden. Jarenlang hebben gemeenten zich slechts of kwantitatieve groei gericht en waren bereid daar veel geld in te steken. We Build People is anders en wil de gemeente helpen om doelbewust bezig te zijn met het opbouwen van ieder persoon in Christus. Het alternatief is, om van zondag naar zondag te hobbelen, in de hoop dat er "iets" (we weten niet precies wat) zal gebeuren. En als er dan "iets" gebeurt, hebben we geen idee waarom het gebeurt, of hoe we het opnieuw kunnen laten gebeuren. We Build People wil doelgerichtheid bereiken op elk gebied en elk niveau. investeert doelbewust in mensen, op elk niveau. Voor elke bediening in de kerk worden specifieke, meetbare doelen gesteld, en men heeft de verantwoordelijkheid die doelen te bereiken. Als een bepaalde bediening niet goed functioneert, dan weet u dat. U kunt verbeteringen aanbrengen. De rol van de voorganger is dus om in samenwerking met het kader van de gemeente doelen te stellen en de gemeente helpen om die doelen te bereiken.

Coaching (naar boven)

We Build People leunt zwaar op de principes van coachen. Het idee is eenvoudig: de beste manier om iemand te veranderen is om hem in contact te brengen met iemand die de juiste richting op gaat. Als u bijvoorbeeld tijd doorbrengt met een toegewijde voorbidder zult u meer over gebed leren dan door naar veel preken over dat onderwerp te luisteren. We Build People kan het beste worden geÔmplementeerd als de voorganger zijn belangrijkste leiders coacht en op die manier de kernwaarden van We Build People bijbrengt. Coachen is ook een effectieve methode bij het maken van discipelen (zowel pasbekeerden als mensen die wat langer op weg zijn). Coachen werkt. Denk maar aan uw eigen leven. U bent ongetwijfeld sterk beÔnvloed door mensen die u een warm hart toedroegen. In We Build People wordt ditzelfde proces toegepast. De voorganger neemt de cruciale rol op zich om coaches uit te zoeken en te trainen die weer anderen kunnen coachen, terwijl hijzelf ook coach is.

Een proces (naar boven)

Het is ook heel belangrijk om te weten wat We Build People niet is. Ten eerste is het geen tijdelijke promotiecampagne. Het is juist een permanente manier om uw gemeente te herstructureren rond een bijbels doel: het opbouwen van mensen. Ten tweede is het geen verzameling boeken en cursussen die je loslaat op je gemeenteleden. Jezus heeft ons niet geroepen om klaslokalen te vullen. Hij heeft ons geroepen om discipelen te maken. In plaats van studenten vast te houden om ze nog meer kennis bij te brengen is We Build People een trainingsproces waarin zich mensen bevinden. Dit resulteert in discipelen die klaar zijn om de Heer te dienen in de wereld. De inhoud van de cursussen die in het kader van We Build People ontwikkeld zijn is veel minder belangrijk dan het proces. Het is de taak van de voorganger om het proces zodanig te ontwerpen dat het goed aansluit bij de gemeente en de stad of het dorp waar de gemeente zich bevindt.

Waarden (naar boven)

Veel van wat er zich in de gemeente afspeelt is het resultaat van programma's die specifiek gericht zijn op bepaalde leeftijdsgroepen. Dit zijn belangrijke bedieningen, maar ze dragen een risico met zich mee. Hun voortbestaan van deze bedieningen kan een doel op zichzelf  worden. Men is geneigd zijn energie, talent en geld (waarvan wij helaas beperkte hoeveelheden ter beschikking hebben) in bestaande bedieningen te stoppen vaak zonder te beseffen waarom ze eigenlijk bestaan en of ze nog wel relevant zijn in de wereld van vandaag. We Build People is anders omdat het gedreven is door een aantal kernwaarden. Vier kernwaarden vormen het hart van dit model. Zij bepalen het doel en geven er richting aan. In plaats van het definiŽren van succes als het hebben van een programma voor iedereen, zou de gemeente zich moeten spiegelen aan de bijbelse kernwaarden voor de bediening van de gemeente. Slechts die programmaís die deze kernwaarden ten uitvoeren brengen hebben bestaansrecht. De rol van de voorganger hierin is het nemen van beslissingen die gebaseerd zijn op die kernwaarden.

Kleine groepen (naar boven)

Jezus wilde de hele wereld bereiken, daarom trok Hij drie jaar lang op met twaalf man. Hij goot zijn leven uit in het hunne, omdat Hij wist dat zij na zijn hemelvaart zijn opdracht moesten overnemen. Vele mensen zouden zijn werkwijze tegenwoordig vreemd vinden in een tijd waarin bijna iedereen grote zondagmorgenbijeenkomsten nastreeft. Een aanbiddingsdienst met veel mensen is heel mooi, maar niet voldoende om de Grote Opdacht te vervullen. De kleine groepsbenadering van Jezus en de eerste gemeente is de sleutel. We Build People hecht veel waarde aan kleine groepen, om de simpele reden dat ze goed functioneren. Mensen groeien, leren, en werken het meest effectief samen in een klein teamverband. Dit is een noodzakelijke onderdeel van het gemeenteleven, hoewel die niet de plaats van de grotere bijeenkomsten van de gemeente kan innemen. Het is heerlijk voor een voorganger als hij ervaart hoe mensen worden opgebouwd als hij zich richt op het trainen van de leiders van de kleine groepen.

Gedachtegoed (naar boven)

Voorgangers zijn altijd op zoek naar een goed idee. In dienst van God staan is tegenwoordig veel complexer dan in de vorige generatie. De behoefte aan goede ideeŽn kan dan ook overweldigend zijn. Problemen moeten worden opgelost, plannen moeten worden gemaakt, campagnes moeten worden voorbereid, enz. Om het nůg ingewikkelder te maken: nieuwe ideeŽn zijn in onze samenleving een kort leven beschoren. Wat dit jaar nog aanslaat kan volgend jaar een flop zijn. We Build People wil een bijbelse benadering naar voren brengen: een veelomvattende gedachtegoed aangaande de bediening waarin die individuele ideeŽn en programmaís kunnen worden samengevoegd tot een systeem waarin mensen opgebouwd kunnen worden. Het hebben van zo'n gedachtegoed maakt het leven veel gemakkelijker. In plaats van als een gek op zoek te zijn naar nieuwe ideeŽn kan de voorganger een leider met visie zijn, die bij alles kijkt of het binnen zijn door God gegeven gedachtegoed past.  

Flexibel (naar boven)

De principes van de Bijbel veranderen nooit, maar de manieren waarop ze tot uiting komen kunnen qua plaats en tijd heel uiteenlopend zijn. De basisprincipes van We Build People werken in elke situatie en in elke cultuur. Dit is mogelijk omdat het model flexibel is. De voorganger is vrij om zelf materialen uit te kiezen, tijdslimieten te bepalen en het model aan te passen aan zijn eigen situatie. Een gemeente in het midden van een stad zal bijvoorbeeld niet dezelfde benadering kiezen als een gemeente op het platteland, maar in beide gemeenten zullen mensen opgebouwd worden als ze langs de We Build People "honken" geleid worden. Kortom, We Build People kan op elk niveau in de gemeente functioneren. In elke Bijbelstudiegroep, bediening voor kinderen en jeugdgroep kan We Build People geÔmplementeerd worden. De kernwaarden en de strategie zijn gelijk gebleven, ongeacht de omvang en de activiteiten van de groep! Deze eigenschap maakt het model geschikt voor om alle bedieningen van de gemeente te structureren. De voorganger "coacht" het model, zodat zijn medewerkers het met succes ten uitvoer kunnen brengen.

Meetbaarheid (naar boven)

Sommige voorgangers en gemeenten stellen liever geen doelen omdat ze bang zijn Gods soevereiniteit in de weg te zitten. Anderen gaan deze verantwoordelijkheid uit de weg omdat ze bang zijn op hun fouten gewezen te worden als ze de gestelde doelen niet halen. Dit belet de gemeente echter om haar door God gegeven vermogen om te plannen te benutten. Zonder meetbare doelen kunnen we niet plannen. We kunnen er alleen het beste van hopen. We Build People zal slagen omdat de leiders weten wat ze proberen te verwezenlijken. Sommige resultaten zijn meetbaar (bijv. het aantal mensen die in een bediening staan), terwijl andere subjectiever zijn (bijv. geestelijke volwassenheid). Hoe dan ook, voorgangers die hun gemeente kennen, kunnen beide soorten doelstellingen gebruiken om te weten waar men staat, en waar men naartoe wil. Zonder regelmatig de voortgang te evalueren van de gemeente kan zelfs de beste bediening ten prooi vallen aan gemakzucht of iets ergers. Het is de taak van de voorganger om de kwaliteit van de bedieningen in de gaten te houden, de criteria en de werkwijze te definiŽren voor de beoordeling van deze bedieningen en die te gebruiken als hulpmiddel voor voortdurende verbetering.

Leidinggeven (naar boven)

Misschien zit het meest dramatische verschil tussen We Build People en "de gebruikelijke gang van zaken" nog wel in de rol van de voorganger. Terwijl zijn conventionele taken als preken, pastorale hulp verlenen, onderwijs geven etc., allemaal blijven bestaan, krijgt zijn leiderschap een nieuwe betekenis. In We Build People is voorganger:

 • Een dienende leider
 • Een bestuurder van veranderingen
 • Een leider van leiders
 • Een stuurman
 • Een coach van coaches
 • Een begeleider van processen
 • Een toezichthouder op kwaliteit
 • Een beslisser gedreven door waarden
 • Een trainer van leiders van kleine groepen
 • Een visionair leider voor de gemeente
 • Een coach van de werkers
 • Een echte herder voor de kudde

We Build People is een gedachtegoed die de gemeente van passiviteit tot activiteit brengt. Het brengt de gemeenschap op een hoger plan wat betreft het maken van discipelen en maakt ruim baan voor het Koninkrijk van God.

Definitie van het We Build People Model (naar boven)

We Buid People is een gedachtegoed, niet een programma. Het is ontworpen om de plaatselijke gemeente te helpen doelgericht te worden in het opbouwen van mensen. We Build People is een manier om de opdracht van Christus voor de gemeente te begrijpen en uit te voeren op een doelbewuste en praktische manier. We Build People gaat niet over het volgen van vier cursussen over discipelschap. Het gaat om het scheppen van dynamische omstandigheden waarin mensen werkelijk opgebouwd worden voor Gods glorie.

We Build People is een ďdoelgericht proces gericht op de opbouw van mensen dat de gehele gemeente en het gehele leven omvatMet doelgericht bedoelen we dat we doelbewust en strategisch het proces sturen waarin mensen opgebouwd worden. Met de gehele gemeente bedoelen we elke bediening die in en vanuit de gemeente wordt georganiseerd. Met gehele leven, bedoelen we van de wieg tot het graf. Met een proces gericht op de opbouw van mensen bedoelen we een proces waarin geŽvangeliseerd wordt, discipelen gemaakt worden, mensen toegerust worden en gemobiliseerd voor het koninkrijk van God, voor zijn glorie.

Het gedachtegoed van We Build People is ontworpen om de gemeente te helpen om adequaat te kunnen beantwoorden aan het zendingsbevel van de Here Jezus. We Build People verschaft de pijlers op grond waarvan de plaatselijke gemeente op een unieke manier invulling kan geven aan het vervullen van haar deel van de Grote Opdracht.

We Build People is flexibel en aanpasbaar. Het is zo ontwikkeld dat het werkt in gemeenten van welke omvang, samenstelling, structuur of visie op de bediening dan ook. Het is erop gericht om de gemeente te helpen het voorbeeld van Jezus te volgen in het trainen van discipelen en het opbouwen van de gemeente. Het gedachtegoed van We Build People wil verder het leiderschap in de plaatselijke gemeente helpen een gemeente te bouwen die overeenkomt met wat er in EfeziŽrs 4:11-17 staat over de eenheid van de toegeruste heiligen, die hun bedieningswerk met succes kunnen uitvoeren.

 

 
   

Web site: www.webuildpeople.nl
Email: webuildpeople@vpe.nl
Bij technische problemen met deze pagina, neem contact op met: webmaster@vpe.nl

©2000 The General Council of the Assemblies of God
©2003 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten