Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten   Zoek Contact opnemen

Zoek in WBP

Contact met WBP

Wat is WBP?

WBP Tutorial

Implementatie

Hulpmiddelen

WBP Producten

Clipart

Artikelen

 

 

Pastor's KitImplementatie: Overzicht, Etappe 1, Etappe 2, Etappe 3, Etappe 4, Hulpmiddelen

Implementatie van We Build People - etappe 2

Help de gemeente de strategieŽn en waarden van We Build People te begrijpen en te accepteren.

Deze pagina bevat gedeelten uit de We Build People Pastor's Kit. De volledige implementatiehandleiding is opgenomen in de We Build People Pastor's Kit.

1. ZORG ERVOOR DAT HET KADER VAN DE GEMEENTE DE RUIT VAN GEESTELIJKE GROEI, DE KERNWAARDEN EN DE CIRKELS VAN TOEWIJDING BEGRIJPEN DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN WE BUILD PEOPLE.

Hebben alle leiders in de gemeente al het boek De Doelgerichte Gemeente van Rick Warren gelezen? Hebben ze al de WBP Tutorial op deze website doorgelopen?

Om We Build People te kunnen implementeren in uw gemeente is het van groot belang dat de leiders in uw gemeente drie concepten die ten grondslag liggen aan We Build People begrijpen. Dit zijn:

 1. De Ruit van Geestelijke groei, de bijbehorende hoekpunten en het traject.
 2. De kernwaarden van We Build People
 3. De Cirkels van Toewijding

Laten we deze drie componenten verder behandelen.

 
Het eerste component is de Ruit van Geestelijke Groei.

Deze illustratie is afgeleid van materialen die door Rick Warren van Saddleback Church zijn ontworpen voor zijn boek De Doelgerichte Gemeente (The Purpose Driven Church - Growth Without Compromising Your Message & Mission) met toestemming van Zondervan Publishing House.

De hoekpunten in de Ruit van Geestelijke Groei stellen de vier niveaus voor van geestelijke ontwikkeling.

Vier niveaus van de geestelijke ontwikkeling van een discipel

 1. Toewijding aan lidmaatschap (persoonlijke and verantwoordelijke relatie met Christus en met de plaatselijke gemeente)
 2. Toewijding aan volwassenheid (levenslange geestelijke groei en ontwikkeling)
 3. Toewijding aan dienstbaarheid (ontdekken en ontwikkelen van gaven, talenten en roeping)
 4. Toewijding aan zending (investeren in de wereldwijde opdracht van God en van de gemeente)
De lijnen van hoekpunt tot hoekpunt corresponderen met de toewijding die de gemeente maakt aan de gemeenteleden en hun ontwikkeling.

Vier zaken waaraan een gemeente zich toewijdt die discipelen maakt 

 1. Toewijding aan invoegen (ervoor zorgen dat buitenkerkelijke en onbekeerde mensen in aanraking komen met de zorg en liefde van de gemeente en hen helpen een toewijding te maken aan Christus en de plaatselijke gemeente)
 2. Toewijding aan instrueren (het onderwijzen van gelovigen om de gewoontes, disciplines en principes van een echte discipel toe te passen)
 3. Toewijding aan inschakelen (het trainen van gelovigen om hun unieke door God gegeven gaven, talenten en roeping te ontdekken en te ontwikkelen)
 4. Toewijding aan investeren (het mobiliseren van gelovigen door ze te "investeren" in bedieningen, leiderschap en zending)

 

Het tweede component zijn de kernwaarden van We Build People

 
Het hoofduitgangspunt van We Build People luidt: Iedereen is waardevol en doelwit van onze bediening.
 • Christus vindt mensen en hun noden belangrijker dan programma's en religieuze activiteiten (Mat. 9:36; 12:11-12).
 • We dienen Christus het beste als we tegemoet komen aan de noden van mensen (Mat. 25:40).
 • De gemeente bestaat om God te dienen door het dienen van mensen (Jak. 1:27).
Vanuit dit centrale uitgangspunt kunnen we vier belangrijke en universele Bijbelse waarden identificeren. Deze vier Bijbelse waarden corresponderen met de vier hoekpunten ofwel niveaus van geestelijke ontwikkeling van de Ruit van Geestelijke Groei. 
 

Kernwaarde 1 Iedereen heeft er recht op om het evangelie te horen op zijn of haar eigen begripsniveau (hoekpunt 1)

 • De tijdloze boodschap van de Bijbel is het antwoord op menselijke behoeften (Psalm 19:8).
 • De redding van elk mens is de hoogste prioriteit van Christus en zijn gemeente (Lucas 19:10; MatteŁs 28:19-20).
 • Door ons karakter en onze bewogenheid hebben we allereerst invloed op mensen, en daarna kunnen we erover praten (Marcus 6:33-34).

Kernwaarde 2 Iedereen heeft de Bijbel nodig voor bescherming en leiding van zijn of haar leven (hoekpunt 2)

 • Persoonlijke groei is een levenslang proces (1 Johannes 3:2).
 • Ouders zijn de eerste en voornaamste onderwijzers van hun kinderen (Deuteronomium 6:6-9).
 • Aanvaarden, zorgen en leren, gaan het makkelijkst in een kleine groep (Lucas 6:13).

Kernwaarde 3 Iedere gelovige heeft unieke gaven en talenten die ontdekt, ontwikkeld en gebruikt dienen te worden ter opbouw van de gemeente (hoekpunt 3).

 • De essentie van discipelschap is gehoorzaamheid, wat de hoogste vorm van aanbidding is (Johannes 14:23).
 • De gemeente is verantwoordelijk om de gelovige toe te rusten (EfeziŽrs 4:11-13).
 • Bijbels leiderschap vereist dienstbaarheid en goddelijk karakter, alsmede vaardigheden voor de bediening (Marcus 10:42-44).

Kernwaarde 4 Iedere gelovige heeft een taak in de wereldwijde opdracht van de gemeente van Jezus Christus (kernwaarde 4)

 • Elke gelovige heeft van God de opdracht gekregen discipelen te maken (Marcus 16:15).
 • De doop in de Heilige Geest is noodzakelijk om de Grote Opdracht te kunnen uitvoeren (Handelingen 1:4-5).
 • Het zien van de nood vormt de belangrijkste motivatie voor de Grote Opdracht (Johannes 4:35-38).
   
  Het derde component zijn de Vijf Niveaus (Cirkels) van Toewijding.
Five Circles of Commitment

Deze illustratie is afgeleid van materialen die door Rick Warren van Saddleback Church zijn ontworpen voor zijn boek De Doelgerichte Gemeente (The Purpose Driven Church - Growth Without Compromising Your Message & Mission) met toestemming van Zondervan Publishing House.

De vijf niveaus (cirkels) van toewijding staan voor de vijf doelgroepen waarmee de gemeente werkt tijdens het proces van het opbouwen van mensen. Ieder persoon in de gemeente bevindt zich op ťťn van deze niveaus van toewijding. Een effectieve gemeente geeft sturing aan de geestelijke ontwikkeling van mensen en ontwerpt strategieŽn waardoor mensen in de richting van de volgende cirkel bewogen worden.
 
Een manier om te ontdekken in welke cirkel een bepaalde persoon zich bevindt is te luisteren naar het soort opmerkingen die deze persoon maakt. Kijk naar deze voorbeelden:

Vijf Niveaus van Toewijding

Omgeving (=community)
"I denk dat ik naar de kerk ga. Het is Kerst."

Bezoeker van de samenkomst (=crowd)
"Ik denk dat ik naar de gemeente ga. Ik ben de laatste paar weken immers niet geweest."

Gemeenteleden (=congregation)
"Ik weet dat mensen me zullen missen als ik niet naar de Bijbelstudie ga."

Toegewijde leden (=committed)
"Ik wil groeien in mijn geloof en in mijn relatie met God."

De kern (=core)
"Ik wil God behagen, anderen dienen en Gods plannen met mijn leven tot uitvoer bregen."


2. help de gemeente te begrijpen hoe ze mensen op kan bouwen.

Een belangrijke taak van gemeenteleiders is het aansturen van de geestelijke ontwikkeling van de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. In samenwerking met de Heilige Geest kan de gemeenteleiding mensen helpen discipelen te worden als zij opzettelijk programma's en processen ontwikkelen die mensen helpen en leiden een telkens grotere toewijding te maken aan Christus.

Hoekpunt 1
Hoekpunt 1 van de Ruit van Geestelijke Groei stelt de eerste stap van geestelijke ontwikkeling voor. Op dit moment wijdt een persoon zich toe aan een persoonlijke relatie met Christus en kiest zij ervoor verantwoording af te leggen aan een gemeente. WBP identificeert dit niveau als "toewijding aan lidmaatschap."

Om dit te bewerkstelligen implementeert de gemeente strategieŽn en bedieningen die ervoor zorgen dat de buitenkerkelijke en onbekeerde personen in de omgeving worden opgenomen in de gemeente (invoeging). De gemeente bereikt dit door bruggen te bouwen met deze mensen en hun binnen te brengen in de sfeer van zorg en liefde van de gemeente. Op die manier kunnen deze mensen een relatie aanknopen met Christus en de gemeente (lidmaatschap). Praktische manieren om dit te bereiken zijn onder meer de volgende:

 • Het identificeren van de noden van de mensen in de omgeving van de gemeente en daarin tegemoet komen.
 • Het aanknopen van informele relaties met buitenkerkelijken.
 • Het opnemen van buitenkerkelijke mensen in kleine groepen die verbonden zijn aan de gemeente.
 • Het delen van het evangelie met onbekeerden.

Hoekpunt 2
Hoekpunt 2 van de Ruit van Geestelijke Groei stelt de tweede stap van geestelijke ontwikkeling voor. Op dit moment wijdt een persoon zich toe aan een leven van continue geestelijke groei. Hij of zij doet dit door disciplines, waarden, eigenschappen en een levensstijl te ontwikkelen van een echte discipel. WBP identificeert dit niveau als "toewijding aan volwassenheid."

Om dit te kunnen bereiken implementeert de gemeente strategieŽn en bedieningen die ervoor zorgen dat de gelovige wordt geÔnstrueerd. Dit gebeurt door de gelovige te helpen de gewoonten, disciplines, het karakter en een levensstijl van een echte discipel te ontwikkelen (volwassenheid). De gemeente kan de gelovige helpen om geestelijk volwassen te worden door:

 • Het gemeentelid deel te laten uitmaken van een discipelschapsgroep.
 • Geestelijke disciplines te onderwijzen.
 • Ervoor zorgen dat het gemeentelid gecoacht wordt.
 • Zelf als leiders er een Bijbelse levensstijl op na houden.

Hoekpunt 3
Hoekpunt 3 van de Ruit van Geestelijke Groei symboliseert de derde stap van geestelijke ontwikkeling.  Op dit moment wijdt een persoon zich toe aan het ontdekken en ontwikkelen van zijn of haar door God gegeven gaven, talenten en roeping. WBP identificeert dit niveau als "toewijding aan dienstbaarheid (of bediening)." 

Om dit te bewerkstelligen implementeert de gemeente strategieŽn en bedieningen die de gelovige helpen zijn of haar geestelijke gaven, talenten, roeping en bediening te ontdekken en te ontwikkelen. De gelovige kan op de volgende manieren worden ingeschakeld in de bediening: 

 • Het helpen van de gelovige bij het ontdekken van zijn of haar gaven en talenten waar hij of zij gebruik van kan maken in de bediening.
 • De gelovige als stagiŤre mee te laten lopen in een bediening.
 • Het geven van leiderschapstraining.
 • Zelf als leiders een voorbeeld zijn in het hebben van een dienstbare houding.

Hoekpunt 4
Hoekpunt 4 van de Ruit van Geestelijke Groei stelt de vierde stap van geestelijke ontwikkeling voor. Nu maken mensen de beslissing zich te "investeren" in de wereldwijde opdracht van Christus en de gemeente en komen daarbij tot het doel wat God heeft voor hun leven. WBP identificeert dit niveau als "toewijding aan zending."

Om dit te kunnen bereiken implementeert de gemeente strategieŽn en bedieningen die ervoor zorgen dat de gelovige "geÔnvesteerd" wordt in de bediening en leiderschap. Hierbij wordt de gelovige gemobiliseerd voor de wereldwijde opdracht van Christus en de plaatselijke gemeente. De gemeente kan gemeenteleden "investeren" op de volgende manieren:

 • Ervaringen met andere culturen.
 • Ervaringen in leiderschap.
 • Mogelijkheden om anderen te "discipelen".
 • Continue leiderschapstraining.

3. CommunicEER voortdurend de strategieŽn en waarden van de doelgerichte gemeente op verschillende manieren.

Wees creatief wanneer u de strategieŽn die u hebt ontwikkeld communiceert aan de gemeente. Het is belangrijk dat de gemeenteleden de waarden en doelstellingen van uw gemeente oppakken. Elke situatie is verschillend. Daarom zult u ook op verschillende manieren moeten communiceren. Er zijn echter een aantal methoden die in elke situatie zullen werken:

 • Gebruik figuren zoals de Ruit van Geestelijke Groei, de Vijf Niveaus van Toewijding, het WBP-logo of uw eigen logo.
 • Gebruik succesverhalen van andere gemeenten die discipelschapsmodellen zoals We Build People hebben geÔmplementeerd.
 • Gebruik getuigenissen van mensen die Christus hebben aangenomen en die geestelijk gegroeid zijn als gevolg van de implementatie van We Build People.
 • Gebruik van tijd tot tijd metaforen en illustraties om de missie van de gemeente over te brengen. 
 • Gebruik promotiematerialen die de visie overbrengen. De promotie van We Build People kunt u in uw gemeente ondersteunen met promotiematerialen van Gospel Publishing House.

Pastor's KitImplementatie: Overzicht, Etappe 1, Etappe 2, Etappe 3, Etappe 4, Hulpmiddelen

 

 
   

Web site: www.webuildpeople.nl
Email: webuildpeople@vpe.nl
Bij technische problemen met deze pagina, neem contact op met: webmaster@vpe.nl

©2000 The General Council of the Assemblies of God
©2003 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten